जिल्ला भित्रका हाम्रा आयुर्वेद संस्थाहरुको संख्या

क्र.सं. संस्थाको नाम  संख्या  कैफियत 
१. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र  १ 
२. आयुर्वेद औषधालयहरु  ६ 
३. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र  ५ 

Gorkha Ayurved