नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरु


सि.नं संस्थाको नाम ठेगाना कैफियत
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र धार्चे गाउँपालिका वडा नं -५,गोरखा
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र आरुघाट गाउँपालिका वडा नं -९,गोरखा
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं -३,गोरखा
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र भिमसेनथापा गाउँपालिका वडा नं -१,गोरखा
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सीरानचोक गाउँपालिका वडा नं -५

Gorkha Ayurved