सेवा प्रवाह सम्बन्धि तथ्यांकहरु

 

बिरामी तथ्याङ्क विवरण आ.व.०७९/०८० 

क्र.सं,. बिवरण जना
   १. जिल्लाको जम्मा बिरामी संख्या  ३४०२
२. औषधालयका जम्मा बिरामी १५४८०
३. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रका बिरामी ५५०३
सबैको बहिरंग सेवाका जम्मा बिरामी संख्या(१+२+३)   २४३८५
४.  स्तनपायी सेवा ग्राहीको संख्या ४०६
ज्येष्ठ नागरिक सेवाका जम्मा संख्या ११५६
पंचकर्म पूर्वकर्म सेवाका जम्मा बिरामी संख्या १२५०
गाउँघर /नागरिक आरोग्य क्लिनिक क्लिनिक ४२४९
आयुर्वेद स्वास्थ्य शिबिर ७३९
स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि जीवन शैली परिवर्तन कार्यक्रम २०८
१० स्वस्थ जीवनकार्यक्रम ३२५
११ रोग प्रतिरोधात्क क्षमता बढाउने औषधि बितरण २१०
१२ बिद्यालय आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम ४५६
१३ जेष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम १९८
१४ प्रयोगशाला सेवा २७७

Gorkha Ayurved